Evaluatie pandemische paraatheid gestart

Met het programma Pandemische Paraatheid wil minister Kuipers de kans op een mogelijke pandemie verkleinen en de sociale, economische en gezondheidsgevolgen beperken. Wij voeren in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het komende half jaar een tussentijdse evaluatie uit van het programma Pandemische Paraatheid. Het programma is opgebouwd langs drie beleidsopgaven: Versterkte publieke gezondheid en infectieziektebestrijding, Goed voorbereide, flexibele en opschaalbare zorg en Versterkte leveringszekerheid van medische producten.

De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre het beleidsprogramma deze opgaven met de voorgestelde interventies kan realiseren en of tussentijdse bijsturing nodig is.

Meer weten? Lees meer over het programma Pandemische Paraatheid.