Onderzoek leerervaringen opdrachtgeverschap HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken deze partijen de komende dertig jaar gezamenlijk 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.

In opdracht van de programmadirectie van het HWBP hebben wij onderzoek gedaan naar de leerervaringen in de toepassing van vroege marktbenaderingen (onder andere de twee-fasen-aanpak). Om inzichten, bevindingen, leerervaringen en aanbevelingen te kunnen rapporteren, zijn 24 HWBP-projecten aan een kwalitatief onderzoek onderworpen. Naast een documentstudie hebben we interviews gehouden met de projectteams, ambtelijk opdrachtgevers en begeleidingsteams vanuit de programmadirectie.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat de vroege marktbenadering bij een weloverwogen en onderbouwde keuze, een binnen waterschappen breed gedragen marktbenaderingsstrategie is die bijdraagt aan de hoogwaterbeschermingsopgave van 2050.
Vanuit de bevindingen volgen diverse aanbevelingen (zie de onderstaande rapportage voor een compleet overzicht). Een belangrijke aanbeveling betreft het organiseren van kennisdeling en borging binnen waterschappen en op programmaniveau om de afhankelijkheid van aannemers en ingenieursbureaus te verminderen bij bijvoorbeeld de keuze voor de marktbenaderingsstrategie van een project of binnen de invulling van het opdrachtgeverschap.

In de opgeleverde eindrapportage is tevens een reflectie van Significant Synergy opgenomen, waarin wij de vraagstelling en de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek vanuit een breder perspectief beschouwen. Hierin gaan wij onder andere in op de ontwikkelingen in de markt en hoe andere publieke opdrachtgevers programmatisch de GWW-markt benaderen.

Onze rapportage is breed besproken binnen de HWBP-alliantie en er wordt via verschillende initiatieven opvolging aan gegeven.

Voor meer informatie: nieuwsbericht op website HWBP en het rapport