Aanpak toename verkeer Thorbeckeweg

Synergy - thorbeckeweg

De gemeenten Zaanstad en Oostzaan, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben de krachten gebundeld om de verkeerscorridor ten zuiden van Zaanstad aan te pakken. De verkeersdrukte rondom de Thorbeckeweg (N516) wordt onder andere aangepakt door het aanleggen van een tunnelbak onder een groot kruispunt.

Daarnaast wordt de doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd. Er komen veiligere en comfortabelere oversteekmogelijkheden voor het langzame verkeer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt.

Significant heeft de daarbij ingezette concurrentiegerichte dialoog ondersteund. In deze dialoog zijn met aannemers oplossingen verkend die bijdragen aan het reduceren van verkeers- en geluidshinder, een duurzame invulling opleveren en is bekeken wat binnen het beschikbare budget te realiseren valt. Tijdens het dialoogproces zijn ontwikkelingen als de Oekraïne oorlog, stijgende prijzen en inflatie, uitspraken van de Hoge Raad over stikstofdepositie (Porthos uitspraak) zeer relevant geweest.

Voor meer informatie: Thorbeckeweg website en het project.