Naar toekomstbestendige wijkteams in Enschede

Sinds de decentralisaties van de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo in 2015 is de gemeente Enschede, net als andere gemeenten, verantwoordelijk om het stelsel van zorg en ondersteuning voor haar inwoners te organiseren. Wijkteams nemen hier een centrale positie in. Toentertijd koos de gemeente Enschede ervoor om negen stadsdeelgerichte wijkteams te vormen. Deze wijkteams zijn een samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD).

Veel komt er op de wijkteams af

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het opbouwen, ontwikkelen en verbeteren van de wijkteamfunctie in de gemeenten Enschede. Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen vragen de aankomende tijd echter veel van de wijkteams. Daarom heeft de gemeente Enschede Significant Public gevraagd om te bepalen of, en zo ja, welke acties noodzakelijk zijn vanuit de wijkteams en de gemeente Enschede. Met als doel dat de Wijkteams Enschede de komende vier jaar kunnen blijven voldoen aan de huidige opdracht, daarbij rekening houdend met uitdagingen waar de wijkteams voor staan.

Stapsgewijs naar een ontwikkelagenda

Met ons onderzoek brengen we in beeld waar de Wijkteams Enschede nu staan, wat er op hen afkomt en wat deze ontwikkelingen voor hen (kunnen) betekenen. Op basis van onze inzichten hebben we gezamenlijk met belanghebbende partijen gewerkt aan de invulling van een ontwikkelagenda. Met deze ontwikkelagenda wordt de strategische koers uitgezet om gericht en gefaseerd te werken aan de verdere doorontwikkeling van de Wijkteams Enschede, en wat dit vraagt van de SMD en de gemeente Enschede.  De ontwikkelagenda is expliciet richtinggevend, maar laat open hoe deze ontwikkeling verder concreet handen en voeten moet krijgen, al wordt hier wel een aantal aanbevelingen voor gedaan.

Vier ontwikkelopgaves

Met vier ontwikkelopgaves brengen we focus aan de verdere doorontwikkeling van de Wijkteams Enschede. Per ontwikkelopgaves hebben we enkele accenten aangebracht in de vorm van ontwikkelpijlen, waaronder we enkele ontwikkeldoelen formuleren. De volgende vier opgaves staan centraal:

  1. Verduidelijk de onderlinge verhoudingen;
  2. Verrijk de professionaliteit van wijkteammedewerkers;
  3. Verbeter de ondersteunende systemen en tools;
  4. Verduurzaam de ondersteuning aan inwoners.

Het uitwerken en implementeren van deze ontwikkelopgaves vraagt om programmatische aansturing op het niveau van de genoemde pijlers en de ontwikkeldoelen die daaronder vallen. Deze pijlers en ontwikkeldoelen zijn verschillend in complexiteit, gevraagde inzet en benodigde doorlooptijd. Niet alles valt tegelijkertijd te realiseren. Daarom stelden we voor iedere opgave een planning op zodat stapsgewijs worden gewerkt aan de gewenste doorontwikkeling van de Wijkteams Enschede.

Infographic, A4 variant

Lees hier meer over de Robuuste formatie voor wijkteams Arnhem!